OBAVJEŠTENJE za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte u oblasti turizma za 2019. godinu

Turistička organizacija Ulcinja - TOU, direktor Stručne službe objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

 

Za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte u oblasti turizma za 2019. godinu ​

 

TOU svake godine, do 31 decembra usvaja plan i Program rada za narednu godinu. U toku je pripremanje Finansijskog Plana i Programa Rada za 2019 godinu i zbog boljeg planiranja i transparentnosti obavještavamo sve zainteresovane za podršku- Dodjela sredstava za pokrivanje dijela troškova za organizovanje manifestacija-festivala u cilju podizanja imidža i prepoznatljivosti Ulcinja i diversifikaciji turističke ponude kroz organizovanje zabavnih, kulturnih, sportskih i sličnih događanja, da prijavite vaše projekte.

Potencijalni kandidati ili korisnici koji mogu da se prijave za podršku, su organizatori manifestacija iz sledećih kategorija:

 •  Preduzetnici i privredna društva registrovani za obavljanje turističke ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluge pripremanja i usluzivanja hrane i pića) registrovani u Opstini Ulcinj. 
 • Fizička lica pružaoci usluga smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu (izdavaoci privatnog smještaja), registrovani u Opštini Ulcinj
 • Sportski klubovi i druge asocijacije i udruzenja registrovani u Opštini Ulcinj. 
 •  Mjesne zajednice u Opštini Ulcinj .
 • Udruženja pružalaca turističkih i ugostiteljskih usluga, registrovani u Opštini Ulcinj. 
 •  NVO registrovane u Opštini Ulcinj. 
 • Javna preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Ulcinj .
 • Ostali subjekti sa statusom pravnog lica .

Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednim projektom.

Sredstva se mogu koristiti isključivo za organizovanje manifestacija koje imaju zabavni, kulturni i sportski karakter. Program ne uključuje podršku stručno tematskih skupova, konferencija i sl.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija koji imaju međunarodni, regionalni i nacionalni značaj i koje doprinose razvoju turističke ponude destinacije.

Sredstva se mogu koristiti za:  

 • iznajmljivanje opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) i nabavka radnog/potrošnog materijala vezanih za organizaciju manifestacije 
 • iznajmljivanje prostora za održavanje manifestacije  
 • znajmljivanje prevoznih sredstava u svrhu prevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju manifestacije 
 •  troškovi smještaja i putni troškovi izvođača i saradnika angažovanih na osnovu ugovora;
 • troškovi promocije manifestacije 
 • usluge obezbjeđenja manifestacije 
 • drugi opravdani troškovi vezani za neposrednu organizaciju manifestacije

 Iznos podrške - Na osnovu pristiglih projekata će se i predvidjeti procentualni iznos sredstava za podršku .

Korisnik je u obavezi obezbijediti preostali iznos sredstava za realizaciju kandidovanog projekta. 

Projekat ne može uključivati faznu realizaciju.

 

 Potrebna dokumentacija: 

           a) Zahtjev sa obrazloženjem; 

           b) Dokaz o registraciji; 

           c) Opis projekta sa finansijskim planom sa: 

                      -troškovnikom; 

                      -projektovanim izvorima finansiranja; 

                      -obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena novčana pomoć; 

                      -ostalim bitnim finansijskim podacima i pokazateljima; 

Turisticka Organizacija Ulcinja zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatna pojašnjenja.

 

 Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije  

 

Zahtjevi sa pratećom dokumentacijom projekta mogu se podnositi najkasnije do 06.12.2018.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Turistička Organizacija Ulcinja, bul. Majke Tereze bb, 85360 Ulcinj ili direktno na arhivi TOU sa oznakom: „Prijava za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2019.  

Inicijalno procesuiranje zahtijeva primljenih po ovom Obavještenju je u nadležnosti radne grupe koju formira direktor TOU. Radna Grupa obrađuje i sistematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje Predlog liste projekata koji ispunjavaju zadate uslove, na osnovu kojega će Direktor TOU predložiti Izvršnom Odboru budžet predviđen za Podršku projekata za 2019. godinu. 

 

 Posle usvajanja Plana i Programa za 2019 godinu biće objavljen Javni Poziv .

 

Konačnu odluku o odabiru projekata donosi Izvršni Odbor TOU na predlog direktora TOU. 

Napomena: Obavještenje je objavljeno dana 21.11.2018.god.

 

 

 

 

Atrakcije

Velika plaža

Gotovo da nema turiste koji je ljetnji odmor proveo u Ulcinju, a da nije posjetio Veliku ulcinjsku plazu, tako da, ako se odlucite da svoj odmor provedete na Velikoj plazi zasigurno cete biti ocarani kilometrima duge pjeskovite plaze, koja se poput vjesto iscrtane slikarske linije spaja sa kristalno cistim morem.

Plaza I morsko dno su prekriveni sitnim pijeskom. 

Zanimljivosti

MIGUEL de SERVANTES

I zapisi i narodno predanje se slažu da je slavni španski pisac Miguel de Servantes u svojoj mladosti bio rob ulcinjskih gusara. Štovise, i njegovo znamenito djelo “Don Kihot’, dovodi se u vezu sa zatočeništvom u Ulcinju.

Neki istraživači su u Dulčineji od Toboza, glavnoj junakinji romana, prepoznali Ulcinjanku.